Hoppa till huvudinnehåll

Nu har din soppåse djupanalyserats

måndag, mars 4, 2024

Att plast står för den största andelen koldioxid som släpps ut när hushållens avfall förbränns har länge varit ett känt faktum. Men nu har ett projekt, finansierat av Avfall Sverige, Klimatledande Processindustri och Renova, gått ett steg längre och analyserat hur stor klimatpåverkan olika avfallsfraktioner har. Resultatet kan ge ett bättre beslutsunderlag till hur framtida insamlingssystem av hushållsavfall ska utformas.

Resultaten från projektet Fördjupad analys av plast i hushållens restavfall visar bland annat att hård- och mjukplastförpackningar, som omfattas av producentansvar, står för 35–43 procent av de fossila koldioxidutsläppen vid förbränning av hushållens restavfall. Blöjor, som inte omfattas av producentansvar, står för mellan 6–9 procent av utsläppen och textilier, varav omkring en tredjedel är återanvändningsbara kläder står för 3–8 procent. Men för projektledaren Mar Edo Giménez var det ett annat resultat som stack ut.

— Vi blev lite överraskade över att upp till 25 procent av de totala CO2-utsläppen som genereras av förbränningen av pappersförpackningar har fossilt ursprung, vilket pekar på de plastfilmer som används som vätskebarriärer i vissa pappersförpackningar. För dessa typer av förpackningar varierar plastens andel, som idag främst är av fossilt ursprung, mellan 8–21 procent beroende på faktorer som hållbarhetstid och förvaringstid för maten i förpackningen, säger Mar Edo Giménez, projektledare på RISE.

Nu hoppas Mar Edo Giménez och studiens finansiärer att resultaten från studien ska hjälpa kommuner, avfalls- och återvinningsbranschen, politiker och tillverkare att hantera hushållens restavfall på ett mer resurseffektivt sätt samt ge vägledning om vilka avfallsfraktioner som bör prioriteras i åtgärder som rör till exempel insamling och eftersortering. 

— Det finns absolut utrymme för förbättring och ju mer vi sorterar ju mer kan vi återvinna. Men det handlar inte bara om att sortera mer och bättre, utan vi behöver också förebygga avfall genom förändringar i produktdesign, förändrade konsumtionsvanor och användning av biobaserade istället för fossila material, säger Jon Nilsson-Djerf, rådgivare Avfall Sverige.

Läs projektets slutrapport

Klimatledande Processindustri Fördjupad analys av plast i hushållens restavfall

Avfall Sverige Fördjupad analys av plast i hushållens restavfall fall

 

Kontakt

Mar Edo Giménez
Projektledare, RISE
mar.edo@ri.se
070-571 69 95

Jon Nilsson-Djerf
rådgivare, Avfall Sverige
jon.nilsson-djerf@avfallsverige.se
070-526 35 27

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Avfall Sveriges medlemmar ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vår vision är ”Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår, att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. 

Klimatledande Processindustri är ett västsvenskt initiativ som strävar mot en fossiloberoende och konkurrenskraftig industriregion genom projektverksamhet och kunskapsspridning. Bakom initiativet står medlemmarna i Västsvenska Kemi- och Materialklustret. 

Avfallspåse

Fördjupad analys av plast i hushållens restavfall och dess potential till ökad materialåtervinning och minskad klimatpåverkan

Syftet med projektet är att ge en ökad förståelse för vilken klimatpåverkan ingående avfallsfraktioner i hushållens restavfall har. Detta genom att analysera avfallsfraktioner innehållande plast...
-
Online
Avfallspåse

Ditt restavfall nu och i framtiden - vad händer med innehållet i soppåsen?

En stor kunskapslucka finns i vilken typ av plast som finns i restavfallets olika ingående...