Hoppa till huvudinnehåll

Projekt

Klimatledande Processindustri finansierar samverkansprojekt för att accelerera omställningen mot en fossiloberoende processindustri i Västra Götaland. Här kan du läsa mer om de projekt som är igång eller har avslutats.

Projekt
slängda kläder

Återvinning av rejektströmmar från textil- och kartongåtervinning testas praktiskt

Projektet ”Återvinning av rejektströmmar från textilsortering och kartongåtervinning via termisk omvandling” har pågått i två delar från december 2020 till maj 2022. Första delen av projektet...
Hand med jordglob

Bioeten/Bio-olefins

Eten är den absolut viktigaste byggstenen i kemiklustret i Stenungsund och även inom den kemiska industrin i sin helhet. Förnyelsebar eten är ett av de viktigaste stegen för att nå målen om en hållbar...
Sjukhusavfall

Cirkulära flöden av plast och textil i sjukvården

Sjukvårdssektorn är en stor konsument av engångsprodukter i plast, en högkvalitativ ström som idag endast går till energiåtervinning. En möjlig anledning till att man inte har tittat på dessa flöden...
Gobigas

Demonstrationsmöjligheter GoBiGas 1

GoBiGas 1 byggdes för att bidra till den transformativa omställningen av transportsektorn genom att som första anläggning i världen demonstrera teknik för storskalig produktion av avancerade...
Elektrolys

Elektrokemisk reduktion av CO2 till kemikalier

Projektet syftar till att identifiera möjliga tekniker för en långsiktig övergång till hållbar produktion av kemikalier från koldioxid genom elektrolys. Projektet är inriktat mot direktreduktion av...
EU Flagga

European presence for Klimatledande Processindustri through Processes4Planet

Genom projektet ”European presence for Klimatledande Processindustri through Processes4Planet” kopplar Klimatledande Processindustri och Västsvenska Kemi- och Materialklustret upp sig mot det...
Vy över Älvsborgsbron

Finansieringsmöjligheter för större infrastrukturprojekt för klimatomställning i Västsverige

Inom processindustrins klimatomställning behövs fler projekt som innehåller samarbeten mellan många parter. I detta projekt undersöks hur processindustrin i Västsverige kan få finansiering för större...
Preems Raffinaderi i Lysekil

Flexibel och robust vätgasproduktion och -lagring i Lysekil

Projektet syftar till att utvärdera framtida scenarion för vätgastillförseln till Preems raffinaderi i Lysekil och presentera möjligheter för Preems framtida raffinaderi med högre grad av...
Illustration av elektrolys

Flexibel vätgasproduktion

Det ökande behovet av vätgasproduktion förväntas leda till att elbehovet ökar markant samtidigt som vätgasen ses som en flexibilitetspotential i energisystemet. Projektet Flexibel vätgasproduktion...
Avfallspåse

Fördjupad analys av plast i hushållens restavfall och dess potential till ökad materialåtervinning och minskad klimatpåverkan

Syftet med projektet är att ge en ökad förståelse för vilken klimatpåverkan ingående avfallsfraktioner i hushållens restavfall har. Detta genom att analysera avfallsfraktioner innehållande plast...
Himmel

Förgasning av cirkulära råvaror i kemiindustrin – Verifierande experiment i pilotskala

Projektet bidrar till kemiindustrins omställning genom att utföra förgasningsexperiment i pilotskala för återvunna råvaror som är av intresse för Perstorps anläggning i Stenungsund. Förgasning...
Skog

Förstudie möjliga målmolekyler från sockerplattformen

Denna förstudie innebar starten för projekt som ska leda till identifiering av valda industriellt relevanta målmolekyler som kan framställas direkt från sockerplattformen, alltså från valda...
Stenungsund tjörnbron

Förstudie om möjlig pilotanläggning för högtemperaturelektrolys (SOEC) i Stenungsund

För att ställa om kemiindustrierna i Stenungsund till klimatneutralitet kommer det att behövas stora mängder fossilfri vätgas. I det fall att all vätgas skall produceras via elektrolys kommer det att...
Industri

Fortsättningsstudie regional överskottsvärme

Projektet avser att göra en kvalitetsgranskning av tillgången på värme på Borealis och Perstorp i Stenungsund.
Plastavfall

Från rejekt till återvinning – en förstudie

Enligt Plastkartläggningen (2020) går endast 10% av den plast som finns till materialåtervinning. Med rätt förutsättningar finns alltså möjligheten till avsevärd förbättring. Ett nytt projekt ska...
Elledningar i skymning

Grönare bioeten via elektrifiering

Projektet syftar till att utvärdera huruvida de kommersiellt tillgängliga processalternativen för produktion av eten från bioetanol kan anpassas för en högre grad av elektrifiering. Detta är en viktig...
Trä

Industriell anpassning av ligninvärdekedjor

Projektet syftar till att definiera optimala förhållanden i labbskala för hydrobehandlingsprocesser för slurry för direkt uppgradering av hydrolyslignin till kolväteblandningar som kan integreras i...
Drönare

Inspektion med drönarburna sensorer

Projektet är en förstudie kring hur drönarburna sensorer kan användas för inspektion av processindustrier.
Trästockar

Kartläggning av råvarutillgångar – skogsråvara och annan bioråvara – en metaanalys

I det här projektet sammanställdes befintlig kunskap från tidigare studier av bioråvaras tillgänglighet för att belysa förutsättningarna kopplat till Klimatledande Processindustri, med avseende...
Plast

Kartläggning plastavfallsströmmar

För att förstå förutsättningarna för ett returraffinaderi måste råvarutillgång kartläggas och frågor kring konkurrens om råvaror belysas. En kartläggning av möjliga plastråvaruströmmar är en...
Moln med Co2 skrivet

Katalytisk hydrering av CO2 för kolväte-produktion via metanol

Detta projekt fokuserar på Carbon Capture and Utilisation (CCU). Syftet med projektet är att experimentellt undersöka CO2 hydrering för att producera kolväten som kan användas i kemisk industri. Detta...
skog

Katalytisk hydrodeoxygenering av lignin

Kemiföretagen i Stenungsund omsätter i sin produktion stora mängder eten varje år (ca 800 kton). Om etenet helt eller delvis producerats av förnyelsebara råvaror såsom bioetanol skulle produktionen...
Skog

Kemikalier från sockerplattformen via direkta kemiska processer

Projektet syftar till att sänka produktionskostnader och öka den industriella mognaden för produktion av specialkemikalier. Specialkemikalier bidrar till att höja nyttjandegraden i integrerad...
Plastavfall

Komplexa polymerrika materialströmmar och deras roll i en cirkulär materialförsörjning

Många polymerrika avfallsströmmar har på grund av sin komplexitet inget tydligt återvinningsalternativ, trots att insatsmaterialen i produktion av produkterna som avfallet består av är av hög kvalitet...