Hoppa till huvudinnehåll

Insatsområde Returraffinaderi

Insatsområde Returraffinaderi syftar till att skapa cirkulära flöden och sluta loopen, det cirkulära kretsloppet, för plast. Fokus ligger både på att utveckla mekanisk och kemisk återvinning av plastavfall. 

Returraffinaderi

Varför Returraffinaderi?

För att klara omställningen till en fossiloberoende ekonomi krävs ökad grad av cirkularitet av all sorts material. I dag materialåtervinns endast 16% av plastavfallet i Sverige. Gemensamt för all plaståtervinning är att det kommer behövas logistiklösningar och förbehandling såsom sortering, tvättning och storleksminskning, innan själva återvinningssteget. Insatsområdet tar fasta på sådana utmaningar för att öka regionens materialåtervinning, i synnerhet av plastrika materialströmmar.

Vad fokuserar vi på?

Under 2022-2025 kommer fokus att ligga på teknologier för kemisk återvinning såsom pyrolys, förgasning och depolymerisering. Högst prioritet har plastrika avfallsfraktioner, framförallt de som idag är svåra att återvinna på annat sätt. Kring dessa teknologier pågår nu projekt som drivs av bland annat aktörer inom regionens kemiindustri som insatsområdet kan stödja och förstärka.

Inom området mekanisk materialåtervinning kommer vi fokusera på att samverka med existerande regionala testbäddar och hubbar hos exempelvis RISE för att till exempel testa hur nya återvunna material kan matchas mot industrins kvalitetskrav. Inom logistikområdet kommer fortsatt arbete ske runt insamling, sortering, tvättning, och storleksminskning för att öka tillgången på plastavfall och för att förbereda efterföljande behandling. Textilåtervinning kommer även behandlas på regional nivå genom samverkan med Västra Götalandsregionen, som har en politisk ambition att göra omfattande satsningar på en cirkulär textilbransch genom initiering av ansatsen ”Västsverige – Europas innovativa spets och kreativa mylla för cirkulär textil design och mode”. 

Våra mål till 2025

  • Identifiering och utvärdering av minst två materialströmmar med tillhörande processvägar som mekaniskt eller kemiskt kan återvinnas till nya produkter.

  • Förutsättningar utredda för kommersialisering av projektresultat från etapp 1 för minst en materialström och processväg.

  • Återvunnen plastråvara testad i 2 nya produkter.

  • Minst en materialström utvärderad med avseende på logistisk hantering.

Projekt inom insatsområde Returraffinaderi

slängda kläder

Återvinning av rejektströmmar från textil- och kartongåtervinning testas praktiskt

Projektet ”Återvinning av rejektströmmar från textilsortering och kartongåtervinning via termisk omvandling” har pågått i två delar från december 2020 till maj 2022. Första delen av projektet...
Gobigas

Demonstrationsmöjligheter GoBiGas 1

GoBiGas 1 byggdes för att bidra till den transformativa omställningen av transportsektorn genom att som första anläggning i världen demonstrera teknik för storskalig produktion av avancerade...
Avfallspåse

Fördjupad analys av plast i hushållens restavfall och dess potential till ökad materialåtervinning och minskad klimatpåverkan

Syftet med projektet är att ge en ökad förståelse för vilken klimatpåverkan ingående avfallsfraktioner i hushållens restavfall har. Detta genom att analysera avfallsfraktioner innehållande plast...
Himmel

Förgasning av cirkulära råvaror i kemiindustrin – Verifierande experiment i pilotskala

Projektet bidrar till kemiindustrins omställning genom att utföra förgasningsexperiment i pilotskala för återvunna råvaror som är av intresse för Perstorps anläggning i Stenungsund. Förgasning...
Plastavfall

Från rejekt till återvinning – en förstudie

Enligt Plastkartläggningen (2020) går endast 10% av den plast som finns till materialåtervinning. Med rätt förutsättningar finns alltså möjligheten till avsevärd förbättring. Ett nytt projekt ska...
Trästockar

Kartläggning av råvarutillgångar – skogsråvara och annan bioråvara – en metaanalys

I det här projektet sammanställdes befintlig kunskap från tidigare studier av bioråvaras tillgänglighet för att belysa förutsättningarna kopplat till Klimatledande Processindustri, med avseende...
Plast

Kartläggning plastavfallsströmmar

För att förstå förutsättningarna för ett returraffinaderi måste råvarutillgång kartläggas och frågor kring konkurrens om råvaror belysas. En kartläggning av möjliga plastråvaruströmmar är en...
Plastavfall

Komplexa polymerrika materialströmmar och deras roll i en cirkulär materialförsörjning

Många polymerrika avfallsströmmar har på grund av sin komplexitet inget tydligt återvinningsalternativ, trots att insatsmaterialen i produktion av produkterna som avfallet består av är av hög kvalitet...
Däck

Konvertering av förgasningsinfrastruktur hos Perstorp till återvunnen råvara och biomassa - en teknoekonomisk kartläggning

Pyrolys och förgasning anpassad till återvunnen råvara och biomassa är två nyckelteknologier för att ställa om fossilbaserade industrier inom Västsvenska Kemi- och Materialklustret. Detta projekt...
Returraffinaderi

Materialcirkularitet genom återvinning av PET/polyester som förberedelse för BHET monomer produktion i Sverige

Värdefull plastråvara av PET och polyester, som till exempel gamla kläder och mattråg, går idag till förbränning istället för att materialåtervinnas. Detta projekt fokuserade på möjligheterna för att...
Plast

Mekanisk återvinning – Sortering och tvätt – Steg 1 och 2

För att klara omställningen till en fossiloberoende ekonomi krävs ökad cirkularitet av material. Inom plaståtervinning kommer flera metoder krävas för att kunna öka återvinningsgraden. Detta projektet...
Himmel

Smarta loopar av plast

I projektet Smarta loopar kommer insamlingar av relativt små men rena och väl definierade plastflöden göras. Dessa flöden har en identifierad mottagare som vill tillverka en produkt av den återvunna...
Sjukvårdsavfall

Utvärdering av termokemisk återvinning av engångsprodukter från sjukvården och utsorterade plastrika materialströmmar från hushållsavfall

Många polymerrika avfallsströmmar har på grund av sin komplexitet inga tydliga återvinningsalternativ, trots att insatsmaterialen då produkterna producerades var av hög kvalitet och det kemiska värdet...

Har du en projektidé som berör Returraffinaderi? Hör av dig till insatsområdesledaren!

Cecilia Mattsson

Cecilia Mattsson

RISE
Insatsområdesledare Returraffinaderi