Hoppa till huvudinnehåll

Insatsområde Nya produkter & tjänster

Insatsområde Nya produkter & tjänster fokuserar på material- och produktutveckling från produktion till slutkund. Här hanteras också frågeställningar som handlar om att komma förbi potentiella hinder runt till exempel affärsmodeller, lagstiftning och styrmedel.

Nya produkter och tjänster

Varför Nya produkter & tjänster

Omställningen till en fossiloberoende industriregion kräver att konkurrenskraftiga och klimateffektiva produkter och tjänster kan produceras och introduceras på etablerade eller nya marknader. För att åstadkomma detta behöver nya teknologier, kompetenser, tankemönster och nätverk av aktörer sättas samman i fungerande värdekedjor. Inte sällan krävs även externa påverkansfaktorer för att redan etablerade eller nya värdekedjor ska få en önskvärd utveckling. Det kan till exempel handla om styrmedel av olika slag som justerar delar av värdekedjornas eller dess marknaders ekonomiska eller lagmässiga förutsättningar.

Vad fokuserar vi på?

Bland annat arbetar vi med frågeställningar kring hur införandet av så kallade massbalansstandarder kan användas för att belägga och kommunicera innehåll av förnybara, återvunna och fossila råvaror i en produktionskedja. Även policylabb i form av ett forum för Västsvenska Kemi- och Materialklustrets medlemmar att diskutera policyinriktade frågor och avvägningar av olika slag är en viktig del för att öka dialogen med beslutsfattare för att öka möjligheten att utveckla nya produkter på marknaden.

Våra mål till 2025

  • Minst tre aktiviteter genomförda där behovsägare matchas med andra aktörer för att identifiera och analysera potential till nya eller förändrade värdekedjor, t.ex. identifiering av möjliga materialskiften från fossilt till förnybart eller återvunnet i slutprodukter.

  • Minst ett projekt genomfört som identifierar möjligheter/hinder för produkter att säljas på marknad, exempelvis gällande certifiering, kravställning och/eller offentlig upphandling.

  • Kartläggning av relevanta testbäddars funktion, kapacitet och resurser har genomförts.

  • Årlig handlingsplan har tagits fram där relevanta policyfrågor identifierats, och aktiviteter specificerats såsom dialogmöten med politiker och myndigheter eller förberedelse av material till aktuella statliga utredningar.

Projekt inom insatsområde Nya Produkter & Tjänster

Sjukhusavfall

Cirkulära flöden av plast och textil i sjukvården

Sjukvårdssektorn är en stor konsument av engångsprodukter i plast, en högkvalitativ ström som idag endast går till energiåtervinning. En möjlig anledning till att man inte har tittat på dessa flöden...
Vattenström över stenar

Kartläggning av biobaserade och återvunna råvaror med syfte att tillverka cirkulära elektrolyter till Rivus organiska flödesbatterier

Projektet syftar till att skapa ökad förståelse för möjliga biobaserade och återvunna råvaror inom det Västsvenska Kemi- och Materialklustret för att kunna tillverka cirkulära elektrolyter till Rivus...
glödlampa med träd

Massbalansstandard/Standards and certification schemes related to the mass balance approach

Med massbalansmetoder kan omställningen främjas inom processindustrin. En större medvetenhet och förståelse för massbalanskonceptet när det gäller produktion av kemikalier, material och drivmedel från...
gräs

Policylab för kemisk återvinning av plast

Naturvårdsverket fick i uppdrag från regeringen att föreslå åtgärder för att återvinningen av plast ska öka, med särskilt fokus på kemisk återvinning. Västsvenska Kemi- och Materialklustret blev inom...
Olja

Power-to-food in Stenungsund

Green-On utvecklar processkonceptet ”Power-to-Food” för att framställa matoljor och -fetter från förnybar el, vatten och koldioxid. Syftet är att visa upp potentialen för integrerad...
Färg

Värdekedjeanalys bio-komponenter för färg och lim

Under de senaste 20 åren har trenden mot utveckling av bio-baserade limmer ökat. Ett spår i bio-baserad lim- och färgutveckling är att tillverka kemikalier identiska med nuvarande komponenter, men...
Hållbara produkter

Verifierbara Hållbarhetsuttalanden

Projektets mål är att utforma vägledning för hur företag kan kommunicera sina hållbarhetskrav på ett sådant sätt att de följer nya krav från EU-direktiv vad gäller hållbarhetspåståenden, vilka...

Har du en projektidé som berör Nya produkter & tjänster? Hör av dig till insatsområdesledaren!

Hedvig Pollak

Hedvig Pollak

Lindholmen Science Park
Insatsområdesledare Nya produkter och tjänster och medlemsansvarig