Hoppa till huvudinnehåll

Insatsområde Processteknik

Insatsområde Processteknik fokuserar på att utveckla nya tekniker och metoder för miljöanpassade och resurseffektivare processer i industrin genom till exempel industriell elektrifiering, digitalisering och vätgasproduktion. 

Detalj från Kraftcentral

Varför Processteknik?

För att klara de mål som finns kring minskning av koldioxidutsläpp och energieffektivisering behöver arbetet med industriell processteknik intensifieras. Elektrifiering av industriella processer, exempelvis genom ersättning av processer där fossila bränslen idag används, anses vara en viktig möjliggörare för att kraftigt reducera utsläpp. Vätgas är redan idag en mycket viktig insatsråvara i processindustrin, och behovet av vätgas kommer att öka.

Under 2019–2021 har projekt genomförts kring bland annat industriell elektrifiering, vätgasbehov inklusive potentiell infrastruktur, digitalisering, industriell restvärme och finansieringsmöjligheter för klimatomställning. Under 2022–2025 ska detta arbete intensifieras.

Vad fokuserar vi på?

Ett antal kritiska utmaningar har adresserats och hinder behöver överbryggas för att kunna nå full industriell elektrifieringspotential. En av de mest kritiska i detta fall rör osäkerheten om tillgång till fossilfri eller förnybar el till konkurrenskraftiga priser i kombination med långa ledtider för tillståndsprocesser och utbyggnad av behövligt elnät. Andra exempel på hinder för implementering av olika former av industriell elektrifiering är låga TRL-nivåer, höga kostnader och påverkan på befintliga processer och system.  

Våra mål till 2025

  • En kraftsamling kring vätgas har etablerats där även en samordnad strategi för klustret kring vätgas har utvecklats.

  • Industrins möjligheter att bidra till minskad klimatpåverkan genom ökad elektrifiering har utretts med avseende på exempelvis flexibel konsumtion och effektiviseringsåtgärder.

  • Potential och olika tillvägagångssätt för koldioxidinfångning, lagring och användning (CCS/CCU) har identifierats och utretts.

  • Industriella restströmmar bortom koldioxid med potential att bidra till industriell symbios har identifierats.

Projekt inom insatsområde Processteknik

Elektrolys

Elektrokemisk reduktion av CO2 till kemikalier

Projektet syftar till att identifiera möjliga tekniker för en långsiktig övergång till hållbar produktion av kemikalier från koldioxid genom elektrolys. Projektet är inriktat mot direktreduktion av...
Vy över Älvsborgsbron

Finansieringsmöjligheter för större infrastrukturprojekt för klimatomställning i Västsverige

Inom processindustrins klimatomställning behövs fler projekt som innehåller samarbeten mellan många parter. I detta projekt undersöks hur processindustrin i Västsverige kan få finansiering för större...
Preems Raffinaderi i Lysekil

Flexibel och robust vätgasproduktion och -lagring i Lysekil

Projektet syftar till att utvärdera framtida scenarion för vätgastillförseln till Preems raffinaderi i Lysekil och presentera möjligheter för Preems framtida raffinaderi med högre grad av...
Illustration av elektrolys

Flexibel vätgasproduktion

Det ökande behovet av vätgasproduktion förväntas leda till att elbehovet ökar markant samtidigt som vätgasen ses som en flexibilitetspotential i energisystemet. Projektet Flexibel vätgasproduktion...
Stenungsund tjörnbron

Förstudie om möjlig pilotanläggning för högtemperaturelektrolys (SOEC) i Stenungsund

För att ställa om kemiindustrierna i Stenungsund till klimatneutralitet kommer det att behövas stora mängder fossilfri vätgas. I det fall att all vätgas skall produceras via elektrolys kommer det att...
Industri

Fortsättningsstudie regional överskottsvärme

Projektet avser att göra en kvalitetsgranskning av tillgången på värme på Borealis och Perstorp i Stenungsund.
Drönare

Inspektion med drönarburna sensorer

Projektet är en förstudie kring hur drönarburna sensorer kan användas för inspektion av processindustrier.
Moln med Co2 skrivet

Katalytisk hydrering av CO2 för kolväte-produktion via metanol

Detta projekt fokuserar på Carbon Capture and Utilisation (CCU). Syftet med projektet är att experimentellt undersöka CO2 hydrering för att producera kolväten som kan användas i kemisk industri. Detta...
Digitaliserad industri

Kostnads-/nyttoanalys för implementering av digitalisering/RTO-teknik på MEVA Energy

Digitalisering av industrin och implementering av Industry 4.0 förväntas i grunden förändra hur kemiindustrier kommer driftas i framtiden. Även om teknologierna idag är tillgängliga, är...
Illustration

Möjligheter med digitalisering och digitala tvillingar - demonstrationsstudie på industriella och kommunala vattenreningsverk

Kraven på dagens reningsverk ökar då utgående koncentrationer av både traditionella föroreningsparametrar som kväve kontinuerligt behöver hållas allt lägre samtidigt som miljöpåverkan genom...
Illustration

Omvärldsanalys: Möjligheter och hinder för elektrifiering av industriella processer i Västsvenska Kemi- och Materialklustrets processindustrier

Industriell elektrifiering, även kallad Power-to-X, är identifierat som ett prioriterat utvecklingsområde inom insatsområdet Klimatledande Processteknik med målet att etablera en ny kraftsamling i...
Molekyl

Regional samverkan kring vätgas

Både globalt och på EU-nivå har behovet av och möjligheterna med fossilfri vätgas belysts allt mer de senaste åren. Vätgas har pekats ut som en nyckel i övergång till ett hållbart samhälle, både i...
Vätgas illustration

Vätgas på Västkusten

Projektet syftar till att samla kunskap och kartlägga det framtida behovet av klimatneutral vätgas på västkusten, inom västsvensk industri samt inom kraft- och värmesektorn. Därefter undersöks och...
Strandblommor

Vatten- och energieffektiv processindustri

Det finns i dagsläget inte tillräcklig tillgång till sötvatten i Stenungsund för att tillgodose både kommunens och företagens behov. Detta har lett till att kommunen blivit tvingad att kraftigt...
Klippor och hav i solnedgång

West Coast Hydrogen Valley

Detta projekt syftar till, i samarbete med ett redan etablerat och relevant konsortium, att utforma en konkurrenskraftig projektansökan som möter syfte och bedömningskriterier i utlysningen för en...

Har du en projektidé som berör Processteknik? Hör av dig till insatsområdesledaren!

Maria Edvall

Maria Edvall

RISE
Insatsområdesledare Processteknik