Hoppa till huvudinnehåll

Fördjupad analys av plast i hushållens restavfall och dess potential till ökad materialåtervinning och minskad klimatpåverkan

Syftet med projektet är att ge en ökad förståelse för vilken klimatpåverkan ingående avfallsfraktioner i hushållens restavfall har. Detta genom att analysera avfallsfraktioner innehållande plast, exempelvis textilier, blöjor och sanitetsprodukter, med avseende på bland annat andelen fossilt respektive biogent kol, polymertyp samt innehåll av farliga och oönskat material.

Avfallspåse

Med denna ökade kunskap är förhoppningen att projektet och dess resultat kommer att bidra till ett bättre underlag till beslut för vilka åtgärder såsom CCU, kemisk återvinning eller eftersortering följt av mekanisk återvinning som ska prioriteras för att möta process- och tillverkningsindustrins behov av återvunna polymerråvaror med önskad kvalitet och spårbarhet. 

Idag pågår och planeras det för en rad olika initiativ för att öka materialåtervinningen av framför allt plastförpackningar. Förutom kontinuerliga informationsinsatser mot hushåll om vikten av att källsortera är det från och med 2027 krav på fastighetsnära insamling av förpackningar från hushåll.

Genom en ökad servicenivå för konsumenten är förhoppningen att källsorteringen och materialåtervinningen ska öka vilket bekräftats i flera studier. Studier på området visar också på att även med fastighetsnära insamling återfinns betydande mängder förpackningar i restavfallet, något som är påtagligt bland flerbostadshus.

Idag har vi stor kunskap om avfallssammansättningen i hushållens restavfall eftersom kommuner på regelbunden basis genomför plockanalyser på avfallet. Dock är kunskapen idag begränsad vad gäller klimatpåverkan från restavfallets ingående avfallsfraktioner.

Därutöver finns det idag en kunskapslucka kring förekomst av farliga ämnen och oönskat material i de olika avfallsfraktionerna i restavfallet. Detta påverkar förutsättningarna för att hantera plastinnehållande avfallsfraktioner på annat sätt än genom energiåtervinning som exempelvis kemisk eller mekanisk återvinning för att därefter kunna nyttiggöra den återvunna plastråvaran i industrin.

På regelbunden basis genomför Göteborgs Stad plockanalyser på hushållens restavfall, analyser vid vilka restavfallet sorteras i drygt 20 olika avfallsfraktioner. 14 utvalda avfallsfraktionerna från detta restavfall ska inom ramen för detta projekt analyseras mer ingående, till exempel ska man undersöka andelen av respektive polymertyp i de olika avfallsfraktionerna och hur stor andel av respektive avfallsfraktion som utgörs av smuts och vätska samt genomföra kemiska analyser.

Projektets mål

  • Öka förståelsen inom process-, tillverknings- och återvinningsindustrin för dagens och framtida potential av sekundär plastråvara i hushållens restavfall samt öka förståelsen för komplexiteten, sorterings- och tvättbehov för att kunna nyttiggöra dessa strömmar. 
  • Kvantifiera dagens och framtida klimatpåverkan från hushållets restavfall och dess ingående avfallsfraktioner vid energiåtervinning. Detta med hänsyn tagen till att olika plaster släpper ut olika mängder koldioxid beroende på polymertyp, förekomst och mängd av additiver men också utifrån kommande förändringar i lagstiftningen såsom införande av fastighetsnära insamling av förpackningar. 
  • Identifiera förekomsten av vissa farliga ämnen och oönskat material i relevanta avfallsfraktioner innehållande plast i hushållens restavfall som försvårar olika återvinningsprocesser som kemisk och mekanisk återvinning. 

Deltagande parter 

RISE, ENVIR, Renova, Stenungsunds kommun, Göteborg Stad

Tidsperiod

2023-04-03 – 2023-10-30 

Total budget

600 000 SEK (Del av ett större projekt som samfinansieras av Avfall Sverige och Renovas utvecklingsfond)