Hoppa till huvudinnehåll

Insatsområde Förnybart

Insatsområde Förnybart syftar till att utveckla förnyelsebara material och produkter där råvaran till stor del är skogsbaserad. För att skapa en ekonomiskt hållbar process måste hela vedråvaran utnyttjas, därför är både sockerplattformen och lignin som råvara i fokus.

Skog

Varför Förnybart?

Ökad industriell användning av förnybara råvaror kommer vara avgörande för att nå ett regionalt fossiloberoende i Västra Götaland gällande drivmedel, bulk- och specialkemikalier samt material. Insatsområdet Förnybart fokuserar på att nyttja skogliga värdekedjors restströmmar såsom spån och bark, men kan även industriell integration av andra bioråvaror såsom växtoljor och bioavfallsoljor och idag mer outvecklade bioresurser såsom havsbaserade råvaror.

Vad fokuserar vi på?

Under 2019 – 2021 har arbete genomförts för att utveckla en sockerplattform inom regionens petroleum- och kemiindustrier, samt med att skapa underlag för en framtida anläggning för konvertering av bioetanol till eten som är en grundläggande insatsråvara för kemiföretagen i Stenungsund. Exempelvis är biogas och biometanol insatsråvaror med stor potential som kräver dedikerade processvägar för lyckad konvertering från bioråvara, även utökad integration av exempelvis råtallolja, pyrolysolja från lignocellulosa och applikationer av kraftlignin är aktuellt.

Våra mål till 2025

  • Stödjande projekt och/eller aktiviteter har lett till minst ett externt finansierat FoI-projekt eller en industriell satsning med koppling till sockerrelaterade processer respektive bioetenprocesser.

  • Minst 1 ny relevant teknikplattform för skoglig råvara har identifierats och/eller stöttats via projekt eller aktiviteter inom satsningen.

  • Minst 1 icke-skoglig råvara och tillhörande processväg har identifierats och/eller stöttats genom projekt eller aktiviteter inom satsningen.

Projekt inom insatsområde Förnybart

Hand med jordglob

Bioeten/Bio-olefins

Eten är den absolut viktigaste byggstenen i kemiklustret i Stenungsund och även inom den kemiska industrin i sin helhet. Förnyelsebar eten är ett av de viktigaste stegen för att nå målen om en hållbar...
EU Flagga

European presence for Klimatledande Processindustri through Processes4Planet

Genom projektet ”European presence for Klimatledande Processindustri through Processes4Planet” kopplar Klimatledande Processindustri och Västsvenska Kemi- och Materialklustret upp sig mot det...
Skog

Förstudie möjliga målmolekyler från sockerplattformen

Denna förstudie innebar starten för projekt som ska leda till identifiering av valda industriellt relevanta målmolekyler som kan framställas direkt från sockerplattformen, alltså från valda...
Elledningar i skymning

Grönare bioeten via elektrifiering

Projektet syftar till att utvärdera huruvida de kommersiellt tillgängliga processalternativen för produktion av eten från bioetanol kan anpassas för en högre grad av elektrifiering. Detta är en viktig...
Trä

Industriell anpassning av ligninvärdekedjor

Projektet syftar till att definiera optimala förhållanden i labbskala för hydrobehandlingsprocesser för slurry för direkt uppgradering av hydrolyslignin till kolväteblandningar som kan integreras i...
skog

Katalytisk hydrodeoxygenering av lignin

Kemiföretagen i Stenungsund omsätter i sin produktion stora mängder eten varje år (ca 800 kton). Om etenet helt eller delvis producerats av förnyelsebara råvaror såsom bioetanol skulle produktionen...
Skog

Kemikalier från sockerplattformen via direkta kemiska processer

Projektet syftar till att sänka produktionskostnader och öka den industriella mognaden för produktion av specialkemikalier. Specialkemikalier bidrar till att höja nyttjandegraden i integrerad...

Har du en projektidé som berör Förnybart? Hör av dig till insatsområdesledaren!

Magnus Andersson

Magnus Andersson

RISE
Processledare Klimatledande Processindustri och Insatsområdesledare Förnybart