Hoppa till huvudinnehåll

Projekt

Klimatledande Processindustri finansierar samverkansprojekt för att accelerera omställningen mot en fossiloberoende processindustri i Västra Götaland. Här kan du läsa mer om de projekt som är igång eller har avslutats.

Projekt
skog

Katalytisk hydrodeoxygenering av lignin

Kemiföretagen i Stenungsund omsätter i sin produktion stora mängder eten varje år (ca 800 kton). Om etenet helt eller delvis producerats av förnyelsebara råvaror såsom bioetanol skulle produktionen...
Skog

Kemikalier från sockerplattformen via direkta kemiska processer

Projektet syftar till att sänka produktionskostnader och öka den industriella mognaden för produktion av specialkemikalier. Specialkemikalier bidrar till att höja nyttjandegraden i integrerad...
Plastavfall

Komplexa polymerrika materialströmmar och deras roll i en cirkulär materialförsörjning

Många polymerrika avfallsströmmar har på grund av sin komplexitet inget tydligt återvinningsalternativ, trots att insatsmaterialen i produktion av produkterna som avfallet består av är av hög kvalitet...
Däck

Konvertering av förgasningsinfrastruktur hos Perstorp till återvunnen råvara och biomassa - en teknoekonomisk kartläggning

Pyrolys och förgasning anpassad till återvunnen råvara och biomassa är två nyckelteknologier för att ställa om fossilbaserade industrier inom Västsvenska Kemi- och Materialklustret. Detta projekt...
Digitaliserad industri

Kostnads-/nyttoanalys för implementering av digitalisering/RTO-teknik på MEVA Energy

Digitalisering av industrin och implementering av Industry 4.0 förväntas i grunden förändra hur kemiindustrier kommer driftas i framtiden. Även om teknologierna idag är tillgängliga, är...
glödlampa med träd

Massbalansstandard/Standards and certification schemes related to the mass balance approach

Med massbalansmetoder kan omställningen främjas inom processindustrin. En större medvetenhet och förståelse för massbalanskonceptet när det gäller produktion av kemikalier, material och drivmedel från...
Returraffinaderi

Materialcirkularitet genom återvinning av PET/polyester som förberedelse för BHET monomer produktion i Sverige

Värdefull plastråvara av PET och polyester, som till exempel gamla kläder och mattråg, går idag till förbränning istället för att materialåtervinnas. Detta projekt fokuserade på möjligheterna för att...
Plast

Mekanisk återvinning – Sortering och tvätt – Steg 1 och 2

För att klara omställningen till en fossiloberoende ekonomi krävs ökad cirkularitet av material. Inom plaståtervinning kommer flera metoder krävas för att kunna öka återvinningsgraden. Detta projektet...
Illustration

Möjligheter med digitalisering och digitala tvillingar - demonstrationsstudie på industriella och kommunala vattenreningsverk

Kraven på dagens reningsverk ökar då utgående koncentrationer av både traditionella föroreningsparametrar som kväve kontinuerligt behöver hållas allt lägre samtidigt som miljöpåverkan genom...
Illustration

Omvärldsanalys: Möjligheter och hinder för elektrifiering av industriella processer i Västsvenska Kemi- och Materialklustrets processindustrier

Industriell elektrifiering, även kallad Power-to-X, är identifierat som ett prioriterat utvecklingsområde inom insatsområdet Klimatledande Processteknik med målet att etablera en ny kraftsamling i...
gräs

Policylab för kemisk återvinning av plast

Naturvårdsverket fick i uppdrag från regeringen att föreslå åtgärder för att återvinningen av plast ska öka, med särskilt fokus på kemisk återvinning. Västsvenska Kemi- och Materialklustret blev inom...
Olja

Power-to-food in Stenungsund

Green-On utvecklar processkonceptet ”Power-to-Food” för att framställa matoljor och -fetter från förnybar el, vatten och koldioxid. Syftet är att visa upp potentialen för integrerad...
Molekyl

Regional samverkan kring vätgas

Både globalt och på EU-nivå har behovet av och möjligheterna med fossilfri vätgas belysts allt mer de senaste åren. Vätgas har pekats ut som en nyckel i övergång till ett hållbart samhälle, både i...
Himmel

Smarta loopar av plast

I projektet Smarta loopar kommer insamlingar av relativt små men rena och väl definierade plastflöden göras. Dessa flöden har en identifierad mottagare som vill tillverka en produkt av den återvunna...
Sjukvårdsavfall

Utvärdering av termokemisk återvinning av engångsprodukter från sjukvården och utsorterade plastrika materialströmmar från hushållsavfall

Många polymerrika avfallsströmmar har på grund av sin komplexitet inga tydliga återvinningsalternativ, trots att insatsmaterialen då produkterna producerades var av hög kvalitet och det kemiska värdet...
Färg

Värdekedjeanalys bio-komponenter för färg och lim

Under de senaste 20 åren har trenden mot utveckling av bio-baserade limmer ökat. Ett spår i bio-baserad lim- och färgutveckling är att tillverka kemikalier identiska med nuvarande komponenter, men...
Vätgas illustration

Vätgas på Västkusten

Projektet syftar till att samla kunskap och kartlägga det framtida behovet av klimatneutral vätgas på västkusten, inom västsvensk industri samt inom kraft- och värmesektorn. Därefter undersöks och...
Strandblommor

Vatten- och energieffektiv processindustri

Det finns i dagsläget inte tillräcklig tillgång till sötvatten i Stenungsund för att tillgodose både kommunens och företagens behov. Detta har lett till att kommunen blivit tvingad att kraftigt...
Hållbara produkter

Verifierbara Hållbarhetsuttalanden

Projektets mål är att utforma vägledning för hur företag kan kommunicera sina hållbarhetskrav på ett sådant sätt att de följer nya krav från EU-direktiv vad gäller hållbarhetspåståenden, vilka...
Klippor och hav i solnedgång

West Coast Hydrogen Valley

Detta projekt syftar till, i samarbete med ett redan etablerat och relevant konsortium, att utforma en konkurrenskraftig projektansökan som möter syfte och bedömningskriterier i utlysningen för en...