Hoppa till huvudinnehåll

Vatten- och energieffektiv processindustri

Det finns i dagsläget inte tillräcklig tillgång till sötvatten i Stenungsund för att tillgodose både kommunens och företagens behov. Detta har lett till att kommunen blivit tvingad att kraftigt begränsa nybyggnation fram till 2023, då en överföringsledning till Kungälv blir klar och ytterligare vatten kan tas därifrån. Projektet avser utreda hur en bättre vattensituation kan skapas för industrierna i Stenungsund, samt hur vattenbesparing kan underlättas även i andra industrier.

Strandblommor

Företagen i processindustriklustret i Stenungsund som deltar i projektet nyttjar redan cirka 70% av sötvattnet i kommunen och skulle genom vatteneffektivisering och olika lösningar för återanvändning av vatten ha goda möjligheter att bidra till en förbättrad vattentillgång i hela Stenungsund.

Vattenförbrukning är tätt sammankopplad med både energiförbrukning och resursanvändning då det går åt energi för att rena, pumpa, värma och kyla vatten samt kemikalier i vattenreningen. Syftet med projektet är att utreda möjligheter till vattenbesparing inom industriklustret i Stenungsund med fokus på processintegration och industriell symbios. Syftet är också att utveckla metodik för vattenkvalitetsbedömning och integrera det i ett analysverktyg för processintegration som är under uppbyggnad.

Projektet kommer att genomföra en nulägesanalys som inkluderar även framtida förutsättningar samt ge förslag på åtgärder och/eller vidare utredningar som behöver göras i nästa steg för att uppnå minskad vattenförbrukning hos industriklustret. Målet med projektet är också att i förlängningen underlätta vattenbesparing hos andra industrier. På så sätt kan projektet bidra till en bättre vattensituation i Stenungssund samt generellt underlätta industriers vatteneffektiviseringsarbete.

Deltagande parter 

RISE, Borealis, Inovyn, Nouryon, Perstorp och Stenungsunds kommun

Tidsperiod 

2021-11-01 – 2022-05-31

Total budget 

690 000 SEK

Slutrapport: Vatten och energieffektiv processindustri

Kontakta insatsområdesledaren