Hoppa till huvudinnehåll

Värdekedjeanalys bio-komponenter för färg och lim

Under de senaste 20 åren har trenden mot utveckling av bio-baserade limmer ökat. Ett spår i bio-baserad lim- och färgutveckling är att tillverka kemikalier identiska med nuvarande komponenter, men härstammande från bio-massa istället från fossil olja. Källan till dessa komponenter kan vara etanol och metanol från skogsråvara alternativt från el och återvunnen koldioxid.

Färg

Utifrån tidigare genomfört UDI 1 projekt ”Lim och färg för en fossilfri byggd miljö” har ett behov av en värdekedjeanalys av biobaserade komponenter för lim och färg identifierats. Projektet kommer att utföra värdekedjeanalys för att behandla frågan om slutanvändare kan driva efterfrågan på biobaserade komponenter och därmed minska priskänsligheten tidigare i värdekedjan. En nulägesanalys kommer utföras rörande vad som redan finns på marknaden, samt var största kundnyttan, efterfrågan och de största möjligheterna förväntas finnas.

Projektet ska även kunna vara ett underlag för att utvärdera om det kan vara intressant att utvärdera andra segment inom lim- och färgindustrin än de valda.

Syftet med projektet är att kartlägga värdekedjan och förstå hur kostnadsökningen fortplantar sig i värdekedjan då biobaserade råvaror används. Dessutom bidrar förstudien till att lägga grunden till ett fortsatt arbete med att ta fram biobaserade Färg- och limprodukter till sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler.

Projektets mål är att skapa:

• Ökad förståelse för kostnadsutvecklingen i värdekedjans olika steg och därmed effekt på kostnaden för slutanvändaren att välja ett mer klimatsmart alternativ.

• Underlag till ett fortsatt arbete för att ta fram biobaserade färg- och limprodukter

• Identifiera de viktigaste ”drivers and barriers” hos olika parter i värdekedjan. Det kan vara prissättning, policyfrågor, lagar och förordningar, massbalans, upphandlingskrav, etc

• En högre grad av förståelse av marknaden

• I mån av tid och budget utföra kartläggning av metanolmarknaden

Tidsperiod

2020-04-01 – 2020-10-31

Deltagande parter

Chalmers Industriteknik, RISE, RISE Processum, Södra, Vattenfall, Allerby Måleri, Akzo Nobel, Beckers Industrifärg, DAW, IsoTimber, Moelven Wood, Riksbyggen och Stora Enso.

Total budget

520 000 SEK

Ta del av slutrapporten: Värdekedjeanalys bio-komponenter för Färg och Lim/Value chain analysis of biobased components for paints and adhesives

Kontakta insatsområdesledaren