Hoppa till huvudinnehåll

Utvärdering av termokemisk återvinning av engångsprodukter från sjukvården och utsorterade plastrika materialströmmar från hushållsavfall

Många polymerrika avfallsströmmar har på grund av sin komplexitet inga tydliga återvinningsalternativ, trots att insatsmaterialen då produkterna producerades var av hög kvalitet och det kemiska värdet av de olika beståndsdelarna är höga. Exempel på sådana strömmar är engångsprodukter från sjukvården, blöjor, som ofta är kompositer av olika polymer och cellulosafiber, och detta avfall behandlas i Sverige idag i huvudsak med hjälp av avfallsförbränning/energiåtervinning.

Sjukvårdsavfall

Om inte koldioxiden från avfallsförbränning av dessa produkter fångas in och används som utgångsmaterial för likvärdiga eller samma material kan produktionen av dessa produkter således inte bli cirkulära. Dessa flöden har dock potential att bidra till en råvaruförsörjning av ett petrokemiskt kluster genom olika sätt av kemisk återvinning beroende på deras sammansättning.

Möjliga tekniker för kemisk återvinning är högtemperaturpyrolys till monomerer och syngas, lågtemperaturpyrolys till olja med efterföljande förgasning eller crackning, förgasning, och som sista utväg, förbränning och kolinfångning med efterföljande syntes av nya material baserad på koldioxid, så kallad CCU.

Projektet avser att undersöka kemisk återvinning av komplexa polymerrika material och deras roll i en cirkulär materialförsörjning. Angreppssätt är att karakterisera produkter från kemisk återvinning av komplexa polymerrika avfallsströmmar genom att sluta massbalansen för produkterna som bildas. Därefter utvärderas alternativen efter kolåtervinningsgrad och energibehov där resultat från undersökningen kan fungerar som underlag för strategiska vägval mot en cirkulär råmaterialförsörjning. Projektet riktar sig till företag längs hela livscykeln, från produktion, avfallshantering och återvinning till råmaterial- och kemikalieproduktion. Projektet förväntas bidra med relevanta experimentella data som kan användas för att ge en bättre vetenskaplig grund för jämförelse av olika återvinningsvägar till högkvalitativa material och kemikalier för dessa material.

Deltagande parter

Chalmers, RISE, Borealis ABMölnlycke Health Care, Bioshare AB, Västra Götalandsregionen och Perstorp AB

Tidsperiod

2022-08-01– 2023-05-30

Total budget

812 800 SEK

Här kan du ta del av projektets slutrapport: 

Kontakta insatsområdesledaren