Hoppa till huvudinnehåll

Regional samverkan kring vätgas

Både globalt och på EU-nivå har behovet av och möjligheterna med fossilfri vätgas belysts allt mer de senaste åren. Vätgas har pekats ut som en nyckel i övergång till ett hållbart samhälle, både i form av råvara inom industrin, som bränsle för tung transport samt för att balansera/agera flexibilitet i ett energisystem med ökad andel förnybar elproduktion.

Molekyl

För Västra Götalandsregionen utgör tillgång till fossilfri vätgas en viktig pusselbit i omställningen. Detta eftersom stora mängder fossil vätgas framställs och används inom regionens petrokemiska industrier idag och att vätgasbehovet kommer öka ytterligare i och med övergången till förnybara råvaror. Vidare ingår vätgas som en byggsten vid framställning av så kallade elektrobränslen.

Syftet med projektet är att skapa samverkan kring vätgasrelaterade frågor baserat på identifierade behov hos nyckelaktörer i regionen. Genom att intervjua aktuella företag erhålls en bild av behov, förutsättningar och intresse för samverkan kring vätgas i regionen. En grundlig kartläggning, sammanställning och förankring är en förutsättning för att kunna forma en samverkan som möter regionala behov och utmaningar och på ett effektivt sätt kan driva frågorna vidare.

Utöver samverkan kring storskalig infrastruktur finns frågeställningar kopplat till regelverk, tillståndsprocesser, säkerhetsaspekter, finansieringsmöjligheter och alternativa vätebärare såsom ammoniak där aktörerna inom regionen skulle ha nytta av ett samarbete. Allt som kan påskynda tillgången till fossilfri vätgas inom regionen kommer ha betydelse för när industrin kan ställa om sin produktion och erbjuda konkurrenskraftiga produkter och därför är det viktigt att undersöka möjligheter och behov för samverkan ur ett brett perspektiv, där avsevärt fler aspekter behöver beaktas än de studeras inom tidigare projekt inom Klimatledande Processindustri.

Projektets mål

Målsättningen med projektet är att intensifiera samverkan kring vätgasrelaterade frågor för att möta behovet i regionen. Avgörande frågeställningar som kräver samverkan skall identifieras och diskussioner kring dessa inledas, i den mån det är möjligt. Centralt är att identifiera hur samverkan ska utformas för att möta identifierade behov avseende:

  • Behov och möjligheter med gemensam infrastruktur och lagring inklusive framtida intäktsram för vätgasledningar
  • Policys kopplat till vätgas
  • Regelverk såsom säkerhetsaspekter
  • Andra möjliga vätebärare såsom ammoniak och biogas
  • Finansieringsmöjligheter för infrastruktur eller företagsspecifika projekt
  • Behov av lobbying på nationell och EU-nivå
  • Former för samverkan och sätt att medverka
  • Vilka aktörer som ska medverka
  • Relevanta samverkansplattformar och aktörer att ha utbyte med

Här kan du ta del av handlingsplanen Regional samverkan kring vätgas.

Deltagande parter 

Borealis, Chalmers, Göteborg Energi, Göteborgs hamn, Inovyn, Linde Gas, Liquid Wind, Nordion Energi, Perstorp, Preem, St1 och Vattenfall. Projektet leddes av RISE. 

Tidsperiod

2023-03-20–2023-09-30

Total budget

1 004 000 SEK

Kontakta insatsområdesledaren