Hoppa till huvudinnehåll

Power-to-food in Stenungsund

Green-On utvecklar processkonceptet ”Power-to-Food” för att framställa matoljor och -fetter från förnybar el, vatten och koldioxid. Syftet är att visa upp potentialen för integrerad livsmedelsproduktion i en ny typ av värdekedja för Stenungsundsklustret, och synliggöra nyttan av processintegration för hela processkonceptet.

Olja

Projektet syftar till att utvärdera olika processalternativ för integration med Stenungsundsklustret och jämföra alternativen mot en referensanläggning med placering på annan ort. Processalternativ som utreds kan skilja sig både avseende teknikval (exempelvis för elektrolys och olefinsyntes) samt vilka processteg som lokaliseras i Stenungsund (exempelvis kan förnybar vätgas eller metanol köpas in till Green-On-processen för att minska elbehovet i Stenungsund).

De olika processalternativen kommer anpassas efter tillgänglighet på råvara (exempelvis koldioxid) eller lämplig storlek på biproduktflöden som kan återföras till Stenungsundsindustrierna (eten, propen, tekniska alkoholer). En tekno-ekonomisk utvärdering av de olika processalternativen med avseende på mass- och energibalanser, investerings- och driftkostnader för de olika alternativ, effektbehov och integrationsmöjligheter med Stenungsundsklustret kommer att genomföras. För- och nackdelar av en placering i Stenungsund mot referensfallet kommer också analyseras, där en kvalitativ bedömning av möjligheter till flexibel drift av de olika processalternativen ingår.

Mål

Projektet ska:

  • Identifiera lämpliga processkedjor för integration i Stenungsund. Identifierade processkedjor kan skilja sig åt avseende teknikval (exempelvis för elektrolys och olefinsyntes) och vilka processteg som lokaliseras till Stenungsund. Som alternativ till att lokalisera alla processteg till Stenungsund är det tänkbart att använda antingen vätgas, metanol eller eten som startpunkt och endast lokalisera processtegen nedströms dessa material i Stenungsund. Vätgas, metanol eller eten kan importeras antingen från andra industrier i klustret eller från marknaden.
  • Definiera lämplig skala för identifierade processkedjor. Skalningen an ta hänsyn till exempelvis: tillgång på relevanta råmaterial i klustret; klustrets efterfrågan på biprodukter; ekonomiska skalfördelar vid överdimensionering av vissa processteg som i så fall delas mellan Green-On och andra aktörer.
  • För identifierade processteg uppskatta: CAPEX/OPEX; eleffektbehov; värme- och materialintegration med klustret för dessa fall. Även möjligheter/hinder för flexibel drift av processeralternativen kommer att utvärderas på en kvalitativ nivå
  • Jämförelse med relevant referensfall med greenfield-etablering på annat håll. En sådan greenfield-etablering görs i anslutning till en koldioxidpunktkälla, men utan möjlighet till vidare materialintegration. För kunna göra rättvisa jämförelser utvärderas en greenfield-etablering i samma storleksklass som processkedjorna i Stenungsund.

Deltagande parter

Chalmers Industriteknik / CIT Renergy, Green-On, Josefsson Sustainable Chemistry AB, Perstorp, AAK, Adesso Bioproducts och Vattenfall.  

Tidsperiod

2024-01-15 – 2024-09-30 

Total budget

500 000 SEK 

Kontakta insatsområdesledaren