Hoppa till huvudinnehåll

Möjligheter med digitalisering och digitala tvillingar - demonstrationsstudie på industriella och kommunala vattenreningsverk

Kraven på dagens reningsverk ökar då utgående koncentrationer av både traditionella föroreningsparametrar som kväve kontinuerligt behöver hållas allt lägre samtidigt som miljöpåverkan genom resursförbrukning och växthusgasutsläpp ska minimeras. Projektet ska utforska hur reningsverk kan utvecklas genom digitalisering av processer, parallellt med ökande kapacitetsbehov.

Illustration

Samtidigt kan behov av ökad kapacitet och därmed behov av om- eller utbyggnad finnas, till exempel om antalet anslutna abonnenter ökar, eller om processer i industriella anläggningar utökas. För om- och utbyggnationerna är dessutom ofta platsbrist en utmaning vilket i kombination med bibehållna eller striktare krav leder till att mer avancerade reningstekniker behöver användas.

Utmaningarna innebär också att den automatiska processtyrningen blir både mer komplex och allt viktigare för att målen skall kunna nås. Leva i Lysekil AB, VA-huvudman för den allmänna VA-anläggningen i Lysekils kommun, planerar att bygga om det biologiska reningssteget vid Lysekils avloppsreningsverk Långevik. Syftet med projektet är att demonstrera användbarheten av virtuella reningsverksmodeller på en specifik anläggning och att undersöka tillämpbarheten på även andra kommunala och industriella avloppsreningsverk och andra processer.

Genom det här arbetssättet kommer möjligheter och potentiella fördelar med virtuella processmodeller att demonstreras inte bara på den specifika fallstudieanläggningen utan även på andra relevanta anläggningar inom Klimatledande Processindustri.

Deltagande parter

IVL Svenska Miljöinstitutet, Lysekils kommun, RISE, Siemens, Stenungsunds kommun och Södra

Tidsperiod

2021-11-01 - 2022-06-30 

Total budget

744 000 SEK

Läs rapporten här:

Kontakta insatsområdesledaren