Hoppa till huvudinnehåll

Komplexa polymerrika materialströmmar och deras roll i en cirkulär materialförsörjning

Många polymerrika avfallsströmmar har på grund av sin komplexitet inget tydligt återvinningsalternativ, trots att insatsmaterialen i produktion av produkterna som avfallet består av är av hög kvalitet och det kemiska värdet av de olika beståndsdelarna är höga. 

Plastavfall

Exempel på sådana strömmar är engångsprodukter från sjukvården, blöjor, kompositer av polymerer och cellulosafiber eller polymerblandningar, och ofta hamnar dessa produkter förorenade i en blandning i sopförbränning. En annan komplikation är den vanliga förekomsten av heteroatomer, främst syre men även halogener som klor och kväve i olika polymerer. I dagsläget sorteras dessa fraktioner antingen bort och det blir en koncentrerad fraktion utan tydlig återvinningsväg, eller är del av avfallsströmmen i tillräcklig låg koncentration.

Utifrån ett produktionsperspektiv kan dessa produkter således inte bli cirkulära om ingen återvinning appliceras på avfallet som de hamnar i. Dessa flöden har dock potential att bidra till en råvaruförsörjning av ett petrokemiskt kluster genom applicering av olika tekniker för kemisk återvinning beroende på deras sammansättning. Tekniker i frågan är högtemperaturpyrolys, lågtemperaturpyrolys med efterföljande förgasning eller krackning, förgasning och som sista utväg; förbränning och kolinfångning med efterföljande syntes av nya material baserad på koldioxid.

Syftet med projektet är att adressera utmaningen av blandade polymerrika fraktioner och att arbeta strategiskt genom att möta behovet av en generisk kunskapsbas för komplexa polymerrika avfallsströmmar och således mot en kommersialisering av kemisk återvinning. Fokus är att etablera en karakteriseringsmetodik och utvärderingsmetodik som fungerar som underlag för strategiska vägval mot en cirkulär råmaterialförsörjning. Projektet riktar sig till företag längs hela livscykeln; produktion, avfallshantering och recycling samt råmaterial- och kemikalieproduktion. 

Projektets mål

Målet med projektet är att bygga upp en generisk kunskapsbas för termokemisk återvinning av komplexa polymerrika avfallsströmmar baserat på tidigare studerade avfallsströmmar genom:

  • utveckling och etablering av en karakteriseringsmetodik för komplexa polymerrika avfall
  • utveckling av metodik och analys för karakterisering av produkter av termokemisk återvinning som oljor och gaser
  • utveckling av en utvärderingsmetodik för olika kemiska återvinningstekniker som fungerar som underlag för strategiska vägval mot en cirkulär råmaterialförsörjning

Detta projekt kommer att utföras som del av ett doktorandprojekt på Chalmers i samarbete med industripartners. Ambitionen är att genom ett strategiskt och strukturerat arbete driva fram spin-off projekt (till exempel via Industriklivet) och stötta kommersialiseringsambitioner hos medlemmarna.

Utöver detta kommer projektet bidra till industrins kompetensförsörjning genom examensarbeten relaterade till företagsspecifika frågeställningar som handleds inom ramen av projektet.

Deltagande parter

Chalmers, Scandinavian Enviro Systems AB, Borealis AB och Stena Recycling AB

Tidsperiod

2023-01-01– 2025-12-31

Total budget

2 400 000 SEK

Kontakta insatsområdesledaren