Hoppa till huvudinnehåll

Kemikalier från sockerplattformen via direkta kemiska processer

Projektet syftar till att sänka produktionskostnader och öka den industriella mognaden för produktion av specialkemikalier. Specialkemikalier bidrar till att höja nyttjandegraden i integrerad kemikalieproduktion där även relevanta bulkkemikalier produceras från sockerplattformen, något som indirekt bidrar till att nå övergripande klimatmål för kemisk industri och de som använder dess produkter. 

Skog

Detta projekt tar vidare resultaten från det tidigare projektet ”Förstudie möjliga målmolekyler från sockerplattformen” där en färdplan togs fram för etablering av produktion av molekyler från sockerplattformen med särskild relevans för Västsvenska Kemi- och Materialklustret, mer specifikt av kemikalier som tillverkas och säljs i årliga volymer om maximalt runt hundra tusen ton. 

Sockerplattformen anses vara en avgörande processteknisk plattform för framtida konvertering av bioråvara, såsom skogliga restströmmar för tillverkning av drivmedel, material och kemikalier.  

Färdplanen från det föregående projektet visar bland annat, för de fallstudiemolekyler som ingick i förstudien att det finns behov av vidareutveckling av produktionsteknologin. Bland dessa vidareutvecklingsbehov utmärker sig särskilt behovet av mer kostnadseffektiva renings- och isoleringsmetoder för att rena fram målmolekylerna från olika reaktionsblandningar.

Plattformen har potential att agera som processteknisk startpunkt för en lång rad molekyler med hög relevans för Västsvenska Kemi- och Materialklustrets medlemmar.

Deltagande parter

Högskolan i Borås, RISE, Perstorp, Södra, Chalmers Industriteknik, IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers Tekniska Högskola

Tidsperiod

 2021-02-08 – 2021-10-15 

Total budget

1 276 800 SEK 

Slutrapport: Kemikalier från sockerplattformen via direkta kemiska processer

Kontakta insatsområdesledaren