Hoppa till huvudinnehåll

Kartläggning plastavfallsströmmar

För att förstå förutsättningarna för ett returraffinaderi måste råvarutillgång kartläggas och frågor kring konkurrens om råvaror belysas. En kartläggning av möjliga plastråvaruströmmar är en förutsättning för det fortsatta arbetet att realisera ett returraffinaderi.

Plast

För att förstå förutsättningarna för ett returraffinaderi måste råvarutillgång kartläggas och frågor kring konkurrens om råvaror belysas. Detta gäller både plastråvara och skogsråvara och det här projektet undersöker kartläggning över möjlig plastråvara, befintliga plastavfallsströmmar i Norden och deras tillgänglighet. En kartläggning av möjliga plastråvaruströmmar är en förutsättning för det fortsatta arbetet att realisera ett returraffinaderi.

Projektet omfattar följande delar:

  • Göra en grov kartläggning, främst ur nordiskt perspektiv, av vilka plastavfallsflöden som kan vara potentiell råvara för ett returraffinaderi samt för annan mekanisk och kemisk materialåtervinning.
  • Översiktligt utreda kvaliteten och tillgängligheten för flödena.
  • Övergripande kartläggning av de viktigaste initiativen i Europa och globalt

Fokus för kartläggningen är att öka materialåtervinningen, men kartläggningen begränsas inte till flöden som inte materialåtervinns idag. Studien är ett komplement till den uppdatering av plastavfallsströmmarna i Sverige som IVL nu genomför, den s.k. SMED-rapporten, med avseende på detaljerad sammansättning av flöden samt deras tillgänglighet. SMED-rapporten omfattar endast flöden som idag importeras till eller exporteras från Sverige. I denna kartläggning kan även andra utländska flöden vara av intresse, såväl ur ett nordiskt som globalt perspektiv.

Deltagande parter:
IVL, CIT, RISE IVF, Borealis, Stena, Renova , Hållbar Kemi 2030 och Chalmers.

Tidsperiod
2019-03-01- 2019-06-30

Total budget
450 000 SEK

Ta del av slutrapporten: Kartläggning av plastavfallsflöden, återvinningsmetoder och marknader: kunskapsunderlag för ett returraffinaderi

Kontakta insatsområdesledaren