Hoppa till huvudinnehåll

Kartläggning av råvarutillgångar – skogsråvara och annan bioråvara – en metaanalys

I det här projektet sammanställdes befintlig kunskap från tidigare studier av bioråvaras tillgänglighet för att belysa förutsättningarna kopplat till Klimatledande Processindustri, med avseende tillgängliga volymer, flöden, kostnad och ursprung.

Trästockar

För att klara omställningen till en fossiloberoende ekonomi krävs en ökad grad av cirkularitet av material samt även ett mer resurseffektivt utnyttjande av biobaserad råvara. För en förnybar och cirkulär kemisk industri i Västsverige finns en rad intressanta möjligheter som utgår från skogs- och jordbruk, pappers- och massaindustri eller avfallsströmmar av olika slag. En breddad råvarubas med lågvärdiga förnybara strömmar som exempelvis GROT (grenar, rötter och toppar) kan vara av intresse också kopplad till satsningar på returraffinaderier.

Syftet med projektet var att klargöra hur stor råvarubasen för biomassa är som skulle kunna utgöra resurs som komplement till återvunnen plast i ett returraffinaderi, eller som resursbas för kemikalier och material inom övriga kraftsamlingsområden. Målet var att ta fram en översikt över tillgänglig skogsråvara, kvalitet, pris och ursprung. Projektet gav därmed underlag både till Insatsområde Returraffinaderi och till Insatsområde Förnybart. 

Tidsperiod

Maj/juni 2019 - oktober 2019

Deltagande parter

IVL Svenska Miljöinstitutet, Hållbar Kemi 2030, Meva Energy och Södra.

Total budget

236 000 SEK

Ta del av slutrapporten: Tillgång på skogsråvara – sammanfattning och scenarier

Kontakta insatsområdesledaren