Hoppa till huvudinnehåll

Kartläggning av biobaserade och återvunna råvaror med syfte att tillverka cirkulära elektrolyter till Rivus organiska flödesbatterier

Projektet syftar till att skapa ökad förståelse för möjliga biobaserade och återvunna råvaror inom det Västsvenska Kemi-
och Materialklustret för att kunna tillverka cirkulära elektrolyter till Rivus organiska flödesbatterier. 

Vattenström över stenar

Rivus utvecklar elektrolyter till vattenbaserade organiska flödesbatterier. Dessa batterier har en enorm potential att göra energilagring både billig och mer miljövänlig, utan beroendet av geopolitiskt problematiska länder och miljöförstörande gruvdrift, samtidigt som de har möjlighet att bidra till en snabb utbyggnad av förnybar elproduktion världen över.

Projektet syftar till att skapa ökad förståelse för möjliga biobaserade och återvunna råvaror inom det Västsvenska Kemi- och Materialklustret för att kunna tillverka cirkulära elektrolyter till Rivus organiska flödesbatterier. Projektet genomförs genom en kartläggning av möjliga biobaserade och återvunna råvaruströmmar hos företag inom klustret, analys av möjliga processvägar för utvinning av råmaterial ur substrat, samt beräkning av klimatnyttan jämfört med att använda råvaror från exempelvis Kina. Klimatberäkningarna kommer att utvärderas genom livscykelanalys för de råvaror och processvägar som visar störst potential.

De aktiva komponenterna i Rivus organiska elektrolyter består av organiska molekyler. Rivus två elektrolytmolekyler tillverkas företrädesvis i två processteg vardera. Detta kan dock göras utifrån flera olika startmolekyler/råvaror, däribland, men inte uteslutande, naftalen, pyren, dimetylaminopropylamin och aceton. Råvarorna som behövs för att producera dessa elektrolytmolekyler tillverkas idag i extrema volymer från petrokemin. Då vi vet att vissa av dessa råvaror även finns i biobaserade samt cirkulerade strömmar är det därför intressant att undersöka vilka strömmar som finns tillgängliga inom det Västsvenska Kemi- och Materialklustret, samt vilken effekt ett sådant alternativ skulle kunna ge jämfört med att använda fossil råvara.

Mål

  • Kartläggning av potentiella biogena eller cirkulerade strömmar innehållande intressanta råvaror för tillverkning av Rivus organiska elektrolytmolekyler har utförts. Denna kartläggning skall innehålla information om volymer, renhet, alternativpris mm.
  • Analys och utvärdering har utförts med avseende på renings- och separationsprocesser för utvinning av möjliga råvaror från identifierade cirkulära strömmar.
  • Livscykelanalys har utförts översiktligt och med fokus på klimatpåverkan för tre identifierade råvaror vilka jämförts med konventionellt tillgängliga från fossil källa.

Deltagande parter
Rivus AB, BASF, Chalmers Industriteknik Renergy, Fortum, IVL, Nouryon, Perstorp, Preem och RISE

Tidsperiod
2024-06-01 – 2025-09-30

Total budget
1 240 000 SEK

Kontakta insatsområdesledaren

Magnus Andersson

Magnus Andersson

RISE
Processledare Klimatledande Processindustri och Insatsområdesledare Förnybart