Hoppa till huvudinnehåll

Förstudie om möjlig pilotanläggning för högtemperaturelektrolys (SOEC) i Stenungsund

För att ställa om kemiindustrierna i Stenungsund till klimatneutralitet kommer det att behövas stora mängder fossilfri vätgas. I det fall att all vätgas skall produceras via elektrolys kommer det att behövas stora mängder elektricitet. Kapaciteten i det lokala elnätet är dock en trång sektor och man behöver således finna alternativa, betydligt mindre elintensiva, lösningar.  

Stenungsund tjörnbron

En teknik under utveckling men som i jämförelse med lågtemperaturelektrolys har potential att signifikant minska elbehovet är så kallad högtemperaturelektrolys (här benämnt SOEC – Solid Oxide Electrolyser Cell). Att förstå teknikens mognadsgrad är viktigt för att kunna värdera teknikens möjligheter och investeringsrisker, och en pilotanläggning är ett mycket bra sätt att tillförskaffa sig den kunskapen. Den här beskrivna förstudien har till syfte att undersöka de tekniska och kommersiella förutsättningarna (realiserbarheten) samt värdera nyttan med en SOEC-pilotanläggning i Stenungsund. 

En annan betydligt mindre elintensiv möjlighet till storskalig vätgastillförsel är att importera blå och/eller grön ammoniak till Stenungsund som sedan krackas till vätgas. I föreliggande förstudie kommer analyser genomföras för ett antal olika scenarier med syfte att förstå hur SOEC och ammoniak-krackning bäst kan komplettera varandra utifrån ett tekno-ekonomiskt perspektiv samt med hänsyn till försörjningstrygghet. 

Mål 

Ett av huvudmålen för projektet är att ta fram ett konceptuellt förslag på utformningen av en pilotanläggning för högtemperaturelektrolys samt göra en första uppskattning av vad det kan kosta att bygga samt driva anläggningen (CAPEX/OPEX). Projektet har även för avsikt att kartlägga intresset för en anläggning, potentiell användning av den producerade vätgasen och därmed utreda syftet och värdera nyttan med en pilotanläggning i Stenungsund.  

Ett annat syfte med projektet är öka kunskapen om hur SOEC och ammoniak-krackning kan samverka och komplettera varandra för storskalig vätgasförsörjning till kemiklustret i Stenungsund och hur detta kan ske över tid. Målet är att för olika scenarier och driftsvillkor analysera och kvantifiera hur dessa produktionsenheter skall köras för att kostnadsoptimera vätgasproduktionen. 

Slutligen är ett viktigt projektmål att ta fram rekommendationer för fortsatt arbete i en eventuell kommande fas. 

Deltagande parter

RISE, Borealis, Chalmers, Preem, Uniper, Vattenfall

Tidsperiod

2024-02-29 – 2024-09-30

Total budget

651 000 SEK

Kontakta insatsområdesledaren

Maria Edvall

Maria Edvall

RISE
Insatsområdesledare Processteknik