Hoppa till huvudinnehåll

Flexibel och robust vätgasproduktion och -lagring i Lysekil

Projektet syftar till att utvärdera framtida scenarion för vätgastillförseln till Preems raffinaderi i Lysekil och presentera möjligheter för Preems framtida raffinaderi med högre grad av elektrifiering. I framtiden planeras vätgasproduktion ske inte bara genom ångreformering utan också genom elektrolys.

Preems Raffinaderi i Lysekil

Projektet ämnar definiera 3 olika scenarier för framtida vätgasbehov år 2030/2040 (vilket baseras på Preems hållbarhetsvision) och inkluderar en utvärdering av möjlig produktionsmix vad gäller produktion av elektrobränslen att addera till den produktion som baseras på biomassa. Vätgasen kan vara både blå och grön och det fall som innebär störst behov av vätgas innebär fallet med störst produktion av elektrobränslen. 

För att kunna hantera framtida fluktuationer i produktion och behov av vätgas på anläggningen planeras en analys av de tekniska förutsättningarna för vätgaslager ovan/under jord där både befintliga bergrum och möjligheten att etablera nya bergrum utvärderas samt en uppskattning av ungefärliga kostnader för etablering av vätgaslager. Det inkluderar även en uppskattning av effektbehov och möjliga begränsningar i överföringskapacitet.   

Baserat på de nya energi- och materialströmmar som väntas uppstå på raffinaderiet planeras en symbioskartläggning för att fastställa möjligheterna att tillgodogöra sig restströmmar från elektrolysörer i form av syrgas och värme och fastställa hur de olika scenarierna påverkar dessa möjligheter. Detta inkluderar även en utvärdering av möjligheten att etablera ett värmelager – där bergrum också kan vara aktuella – för att öka möjligheterna till industriell symbios. De presenterade scenarierna samt identifierade alternativ för lagring av vätgas för Preems framtida raffinaderi i Lysekil jämförs sedan med andra vätgasnoder i Sverige för att framför allt identifiera likheter och skillnader i förutsättningar. Projektet kommer att sträva efter aktivt kunskapsutbyte kring vätgaslagring och relaterade symbiosverksamheter med andra kluster i Sverige där vätgaslagring är under utredning för att lyfta relevanta likheter och skillnader med avseende på olika lokalisering. 

Mål 

Målen med denna studie är att: 

  • Presentera 3 scenarion för Preem raffinaderi 2030/2040 som samtidigt uppfyller Preems hållbarhetsvision.  
  • Presentera möjliga lösningar för vätgaslagring ovan/under jord och kostnadsuppskattningar för dessa.
  • Kvantifiera restströmmar som genereras från elektrolysörerna (syrgas och värme) i de olika scenarierna och kvantifiera effekterna av att nyttja dessa i industriella symbioser, inklusive en handlingsplan för det mest troliga scenariot i närtid baserad på genomförda symbios-workshops. Utvärdera även möjligheten att inkludera ett värmelager. 
  • Jämföra en framtida vätgasnod på Preem raffinaderi (inklusive vätgaslager) med andra planerade vätgasnoder i Sverige med fokus på Västsverige och eventuella regionala samordningsmöjligheter/synergier. Detta inkluderar även identifiering av slutsatser som kan nyttjas för andra noder med avseende på energilagerlösningar och symbios mm.  
  • Etablera en kunskapsplattform för utbyte kring vätgaslagring i regionen (detta kan exempelvis komplettera det arbete som gjorts inom ramen för projektet ”Regional samverkan om vätgas“. 

Deltagande parter

Chalmers Industriteknik, LEVA i Lysekil, Linde Gas, Lysekils kommun, Preem

Tidsperiod

2023-11-01 – 2024-06-30

Total budget

580 000 SEK

Kontakta insatsområdesledaren