Hoppa till huvudinnehåll

Bioeten/Bio-olefins

Eten är den absolut viktigaste byggstenen i kemiklustret i Stenungsund och även inom den kemiska industrin i sin helhet. Förnyelsebar eten är ett av de viktigaste stegen för att nå målen om en hållbar processindustri på sikt.

Hand med jordglob

Exempel på nyckelprodukter som produceras från eten i dag i Stenungsund är VCM för PVC-tillverkning (Inovyn), propionsyra (Perstorp), etylendiaminer för produktion av färg o lim, med mera (Nouryon) och polyeten (Borealis). Produktion av biobaserad eten skulle därmed kunna leda till en mer hållbar produktionsprocess för alla dessa bolag. En bioetenanläggning kan vara fristående och försörja separata processer hos de olika företagen och/eller kopplas till det befintliga etennätet via massbalans.

Syftet med denna förstudie är att lägga grunden för ett fortsatt arbete med utveckling av en anläggning för biobaserad eten i anslutning till befintlig kemisk industri i Stenungsund. I detta arbete ingår att utvärdera olika tekniska lösningar samt olika råvaru- och produktkvaliteter i syfte att bilda sig en första bild av relationen mellan produktions- och investeringskostnader för biobaserad eten.

Projektets mål är att:

  • Identifiera vilka tekniker som finns kommersiellt tillgängliga för produktion av biobaserad eten samt identifiera styrkor och svagheter med dessa (Teknikscreening)
  • Identifiera olika kommersiellt tillgängliga etanolkvaliteter till en ny eten-anläggning, inklusive styrkor och svagheter (Råvaruscreening)
  • Genomföra en konceptutvärdering av de olika teknikalternativens råvaru- och produktprestanda samt flexibilitet (Konceptutvärdering)
  • Skapa underlag för en kommande fördjupad studie för med syfte att kunna bedriva en förprojektering av en av eten-anläggning i Stenungsund i storlek ca 50 000 ton/år

Deltagande parter
RISE, Adesso Biocomponents, Chalmers Industriteknik och Inovyn.

Tidsperiod
2019-01-01 - 2019-07-30

Total budget
615 000 SEK

Ta del av slutrapporten: Bio-olefins Screening study for a commercial bioethylene plant in Stenungsund

Kontakta insatsområdesledaren