Hoppa till huvudinnehåll

Potential för elektrokemisk omvandling av koldioxid till kemikalier

måndag, mars 25, 2024

Vilken potential finns för en hållbar produktion av kemikalier genom direkt elektrokemisk omvandling av koldioxid? Det har projektet Elektrokemisk reduktion av CO2 till kemikalier undersökt, med det övergripande målet att bedöma teknikens potential för elektrokemisk tillverkning av kemikalier som ett framtida elektrifierings-/CCU-alternativ inom den västsvenska kemiindustrin. Vi ställde ett par frågor till projektledaren, Elin Svensson från Chalmers Industriteknik.

Elin Svensson

Varför var det viktigt att genomföra studien?

Direkt elektrokemisk omvandling av koldioxid är en teknik som på sikt skulle kunna bidra till minskad klimatpåverkan genom ökad elektrifiering och användning av infångad koldioxid (CCU). Den har ett antal fördelar jämfört med att omvandla koldioxid via vätgas och termisk katalys, som skulle kunna göra tekniken mer effektiv, åtminstone för vissa produkter. Det krävs till exempel färre processteg och betydligt lägre temperatur. Samtidigt finns det betydligt mindre kunskap om den här tekniken och ett stort behov av att bättre förstå under vilka förutsättningar tekniken kan bli konkurrenskraftig och vilka utmaningar som behöver lösas för att nå dit.

Vad var det intressantaste resultatet?

Det intressantaste var att se hur mycket som hänt inom området bara de senaste åren. Forskningen har börjat ta steget ut från universiteten, tekniken demonstreras i pilotskala och flera start-ups är aktiva inom området.

Blev du förvånad över något ni fram till?

När vi jämförde resultatet från olika teknoekonomiska utvärderingar av tekniken så var det betydligt större skillnader än vad vi hade väntat oss. Med tanke på hur omogen tekniken är finns det förstås stora osäkerheter kring hur bra den kan bli. Då är det inte konstigt att olika studier gör olika antaganden vilket påverkar exempelvis de uppskattade produktionskostnaderna. Men att skillnaderna skulle vara så stora som de var (nästan en faktor 10 för studier med likartad frågeställning) förvånade oss. Det vi kom fram till var att det framför allt är osäkerheter i strömtäthet och investeringskostnad som har så stor påverkan. Detta är faktorer som dels är väldigt osäkra, dels har väldigt stort inflytande på resultaten.

Hur kan resultatet användas i framtiden?

Resultatet kan användas för att få en övergripande bild av möjligheter och utmaningar med CO2-elektrolys både generellt och i ett västsvenskt perspektiv. Det visar på en långsiktig potential, men också på ett stort behov av ytterligare forskning och prestandaförbättringar innan tekniken kan vara en realistisk möjlighet både tekniskt och ekonomiskt. Rapporten är förhoppningsvis också en bra ingång för att hitta relevanta studier, projekt och företag inom området för den som vill veta mer. 

Läs slutrapporten på projektsidan

Elektrolys

Elektrokemisk reduktion av CO2 till kemikalier

Projektet syftar till att identifiera möjliga tekniker för en långsiktig övergång till hållbar produktion av kemikalier från koldioxid genom elektrolys. Projektet är inriktat mot direktreduktion av...
Maria Edvall

Maria Edvall

RISE
Insatsområdesledare Processteknik