Hoppa till huvudinnehåll

Nytt projekt ska ta fram handlingsplan för västsvensk vätgas

måndag, mars 27, 2023

Vätgasens roll i övergången till ett hållbart samhälle har betonats alltmer de senaste åren och i Västra Götalandsregionen är potentialen stor. Nu ska ett nytt projekt inom Klimatledande Processindustri samla aktörerna och peka ut färdriktningen.

Sara Skärhem

Sara Skärhem, senior projektledare inom Förnybara Energisystem på RISE

— Västra Götalandsregionen är med sin industri den region i Sverige som nyttjar mest vätgas och är därmed van vid att arbeta med gasen. Dessutom är elbehovet väldigt stort och här kan vätgasen vara en möjliggörare på flera sätt, till exempel för flexibilitet kopplat till elsystemet och agera balanserande för väderberoende elproduktion. Inom Klimatledande Processindustri finns redan en struktur för samverkan. Det har varit lätt att komma i gång så till vida att intresset varit stort och många företag velat vara med, säger Sara Skärhem, senior projektledare inom Förnybara Energisystem på RISE.

Vätgas är en tacksam energibärare som kan användas för att skapa el, värme eller bränsle, samtidigt som den kan lagras och transporteras. Företagen i regionen använder vätgasen främst som insatsråvara i sina processer och tillgång till fossilfri vätgas utgör en viktig pusselbit i omställningen. Stora mängder fossil vätgas framställs och används inom regionens petrokemiska industrier redan idag och vätgasbehovet kommer öka ytterligare i och med övergången till förnybara råvaror. Men frågan är komplex och stora satsningar på infrastruktur för till exempel transport och lagring kan komma att behövas. Dessa investeringar är i sin tur en förutsättning för att kunna nyttja vätgasens fulla potential. 

— När det gäller så stora investeringar kan enskilda aktörer inte ensamma ta hela risken utan det blir avgörande att agera tillsammans. Företagen, kommuner och region är viktiga i processen och det gäller att få en gemensam bild för att kunna göra lösningarna konkurrenskraftiga så att de leder till bra affärer för företagen och ökad tillväxt för regionen.

Syftet med projektet Regional samverkan kring vätgas är att etablera en samverkan kring vätgasrelaterade frågor och ta fram en handlingsplan framåt för att skapa rätt förutsättningar för samverkan och i längden ökad tillgång till fossilfri vätgas. Man behöver hitta nyckelfrågorna och behoven som behöver adresseras, till exempel policyfrågor, regelverk och tillståndsprocesser. Under våren 2023 genomförs intervjuer för att kartlägga behov och förutsättningar hos nyckelaktörerna.

— Hela pusslet håller på att läggas och det är det som är så spännande. Vi sneglar på och skulle gärna få till en kraftsamling kring vätgas likt det som finns i Region Gävleborg med Mid Sweden Hydrogen Valley. Jag ser mycket fram emot samtalen med företagen i Västra Götalandsregionen och att få ta del av deras kunnande, idéer och behov, säger Sara Skärhem.

Molekyl

Regional samverkan kring vätgas

Både globalt och på EU-nivå har behovet av och möjligheterna med fossilfri vätgas belysts allt mer de senaste åren. Vätgas har pekats ut som en nyckel i övergång till ett hållbart samhälle, både i...
Maria Edvall

Maria Edvall

RISE
Insatsområdesledare Processteknik