Hoppa till huvudinnehåll

Att starta projekt inom Klimatledande Processindustri

Mätare
Ansökningsprocessen

Projekt inom Klimatledande Processindustri

 • Projekten har förstudiekaraktär, menade att bidra till:
  • Mål och effektlogik inom KPI
  • Utveckling av större avknoppningsprojekt med externa medel
  • Underlag för viktiga industrisatsningar/händelser inom regionen
 • Medel tilldelas Klimatledande Processindustris samverkansparter, som utför projektet i samarbete med medlemmar från Västsvenska Kemi- och Materialklustret och eventuella övriga organisationer
  • Samverkansparter: Chalmers Tekniska Högskola, Chalmers Industriteknik, Högskolan i Borås, IVL svenska miljöinstitutet, RISE  
 • Tillgängliga medel 2022 – 2025 är ca 20 MSEK, till dessa tillkommer in kind-bidrag eller kontanta medel från projektdeltagare. Största sökbara belopp är 1 MSEK  
 • Ansökning sker enligt klustrets ansökningsprocess med stöd av respektive insatsområdesledare  
 • Insatsområden inom Klimatledande Processindustri som kan delges finansiering
Insatsområden

Ansökningsprocessen

 1. Delta på samverkansmöte och diskutera projektidéer Projektidéer utformas av medlemmar och presenteras på arbetsgruppsmöten för diskussion, synpunkter och möjlighet till fler samverkansparter. Kontakta respektive insatsområdesledare för att föra fram din projektidé.  
 2. Med stöd av ledningsteamet formas en projektgrupp och en projektplan  
 3. Projektförslaget skickas till ledningsteamet för granskning och beslut fyra veckor innan styrgruppsmöte Ledningsteamet går igenom projektplanens innehåll, budget, mål och tidplan, ger återkoppling till projektgruppen och beslutar om förslaget ska läggas upp till styrgrupp.  
 4. Projektförslaget skickas till styrgruppen en vecka innan styrgruppsmöte Styrgruppen beslutar om projektet ska startas. Styrgruppen träffas 4 gånger/år. Får projektförslaget nej skickas det tillbaka till projektgruppen för eventuell ytterligare bearbetning.

Grundläggande projektkriterier

 1. Projektet syftar till att uppfylla satsningens huvudsakliga målsättning om en fossiloberoende processindustri
 2. Projektet bidrar till en eller flera målsättningar som specificerats i satsningens effektlogik. (Klicka här för att se en pdf med resultatmål för varje insatsområde)
 3. Projektet visar hur resultat planeras att tas vidare efter projektets slut
 4. Projektet bidrar till ökad samverkan mellan olika aktörer i innovationssystemet och till kunskapshöjning inom hela verksamhetsområdet. Detta innebär att:
  • Parter som får medel från satsningen för utförande (utförande parter) är registrerade samverkansparter i satsningen
  • Minst två organisationer (utöver utförande parter) som är medlemmar i Västsvenska Kemi- och Materialklustret deltar i projektet
  • Projektdeltagare som inte är utförande part bidrar med in-kind eller kontanta medel i projektet
  • Antal deltagande parter, andelen in-kind och kontanta medel ska vara av den grad att projektet kan genomföras med gott resultat. Riktlinjer är att:
   • Förstagångsprojekt med sökta medel under eller lika med 500 000 SEK ska ha en in-kind eller bidrag med kontanta medel som sammanlagt motsvarar minst 10% av projektbudgeten
   • Fortsättningsprojekt och projekt med sökta medel större än 500 000 SEK ska ha en in-kind eller bidrag med kontanta medel som motsvarar minst 20 % av projektbudgeten.
   • Minsta bidrag av kontanta medel är 25 000 SEK/part
Genomförandeprocess
 • Projektledaren ansvarar för det huvudsakliga arbetet i både ansöknings- och genomförandeprocessen, bl.a. för att:
  • Identifiera intresserade och relevanta parter, och forma projektgrupp
  • Skriva projektplan
  • Arbeta enligt uppsatta ramar inom Klimatledande Processindustri
 • Insatsområdesledaren har koordinerande och stödjande ansvar för att ansöknings- och genomförandeprocess utförs i linje med KPIs rutiner
 • Målgruppen för projektets slutrapport är förutom projektgruppen, även klustrets medlemmar. Rapporten bör skrivas med denna bredare målgrupp i åtanke
 • Bra samarbete och god kommunikation förväntas mellan projektledare och insatsområdesledare så att både projektet, KPI, och ev. fortsättningsaktiviteter kan genomföras på bästa sätt!

Kontakta insatsområdesledarna

Magnus Andersson

Magnus Andersson

RISE
Processledare Klimatledande Processindustri och Insatsområdesledare Förnybart
Hedvig Pollak

Hedvig Pollak

Lindholmen Science Park
Insatsområdesledare Nya produkter och tjänster och medlemsansvarig
Maria Edvall

Maria Edvall

RISE
Insatsområdesledare Processteknik
Cecilia Mattsson

Cecilia Mattsson

RISE
Insatsområdesledare Returraffinaderi